CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngabao gồm: số chứng minh nhân dân/ Passport, điện thoại, email, họ và tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch và địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Nga cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký thẻ thành viên Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Nga để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngavề những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngasử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các thông tin và dịch vụ đến Khách hàng.
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Nga.
Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngacó trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật mãi mãi trên máy chủ của Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Nga.

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng
Hotline: 0937 319 494
Hotline: 0384 762 372
Email: lehuuhanh1005@gmail.com
Địa Chỉ : 175 /10, Nguyễn Chí Thanh, Huyện Hòa Thành, Tp Tây Ninh
Địa Chỉ: 117 Đường 3-2, Phường Lái Thêu, Thuận An, Bình Dương
Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền yêu cầu Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngathực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngaqua hòm thư tiếp nhận thông tin: lehuuhanh1005@gmail.com

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Nga. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngasẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngađược Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngacam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Nga. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngacam kết:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Công ty Muối Tây Ninh – Đặc sản muối Út Ngasẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.